پس از ورشکستگی ام بدلیل آتش سوزی کارخانه و قبل از اینکه مجدداً بتوانم کارخانه را راه اندازی کنم، پیرو شکایت طلبکارانم حکم زندان برایم صادر شد. به همین سبب، وکالت پرونده را به این مؤسسه حقوقی سپردم و با وساطت وکلای مؤسسه، رضایت موقت طلبکاران را گرفته و کارخانه را راه اندازی نموده و بدهی هایم را پرداخت نمودم

Leave a Comment