خیر. برابر قانون، وکلا حق ندارند به موکلین، تضمین برنده شدن در مرجع قضایی را بدهند

ضمن اینکه از لحاظ منطقی و حقوقی و عقلانی نیز چنین ادعایی درست بنظر نمیرسد و تمیتوان تا پایان تمامی مراحل رسیدگی به پرونده، اظهار نظر قطعی درباره حکم صادرنشده داد