امروزه با گسترش شبکه های اجتماعی و نیز در دسترس بودن اینترنت برای همه افراد در سراسر کشور و جهان، جرائم اینترنتی نیز افزایش یافته و بسیاری از افراد، خواسته یا ناخواسته متهم به انجام جرایم اینترنتی و جرائم رایانه ای می شوند.

جرائم رایانه ای روز به روز در حال متنوع تر شدن هستند و به همین سبب، وکیل جرائم اینترنتی باید دانش کافی در زمینه اینترنت را داشته باشد تا بتواند از موکل خود، بخوبی دفاع کند

Leave a Comment