بسیاری از افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی، تصور می کنند که مشاوره حقوقی، صرفاً برای زمانی است که پرونده برای آنها در مرجع قضایی تشکیل شده یا حکمی علیه آنان صادر شده است

حال آنکه موضوع مشاوره حقوقق، صرفاً منوط به یک زمان خاص و یکسری موارد خاص نمیشود و برای هر موردی میتوان از مشاوره وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمود.

برای مثال، برای قرارداد اجاره یا قرارداد سرمایه گذاری یا قرارداد شراکت و… قبل از عقد قرارداد میتوان از مشاوره حقوقی وکیل استفاده نمود.

یا برای قوانین استخدام و قوانین ثبت شرکت و ثبت برند و شروع کسب و کار نیز میتوان از مشاوره وکیل پایه یک دادگستری بهره مند شد

جرائم کیفری و نیز مسائل مربوط به چک و مشکلات مالی و اختلافات خانوادگی و.. نیز از جمله خدمات مشاوره ای است که یک وکیل پایه یک دادگستری به کاربرانش می دهد

 

Leave a Comment