جرائم مواد مخدر بر چند بخش تقسیم می شوند

بخش اول که در دادسراها بسیار حائز اهمیت است، جرائم فروش مواد مخدر است

و بخی دیگر نیز مربوط به مصرف مواد مخدر است که اکثر دادسراها در خصوص مصرف مواد مخدر، کمتر حساسیت نشان می دهند.

برخی موارد حقوقی مرتبط با مواد مخدر

  • جرائم کشت و یا تولید مواد مخدر سنتی یا مواد مخدر صنعتی
  • جرائم توزیع و فروش مواد مخدر صنعتی و مواد مخدر سنتی
  • جرائم مصرف مواد مخدر بصورت عادی
  • جرائم استفاده مواد مخدر منجر به قتل یا جنایت یا صرب و جرح دیگران و سرقت
  • جرائم حمل مواد مخدر حتی بدون قصد فروش
  • جرائم نگهداری و یا اختفاء مواد مخدر، حتی بدون قصد فروش یا استفاده شخصی

اگر در پرونده های مواد مخدر، دچار مشکل شده اید، پیشنهاد می گردد بلافاصله پس از تشکیل پرونده با وکیل مواد مخدر تماس حاصل کنید

Leave a Comment