متأسفانه امروزه بسیاری از هموطنان ما بدلیل تصادفات منجر به فوت، در زندان به سر می برند و صرفاً بدلیل اینکه آشنایی اولیه با قوانین راهنمایی و رانندگی دارند، تصور می کنند که حکم صادره، قطعی بوده و دفاعی از خود نمی کنند و یا بعضاً ممکنست کاملاً بی تقصیر باشند اما دانش و توان دفاع از خود را ندارند

در چنین مواردی، وکیل پایه یک داگستری باتجربه و با سابقه میتواند تا حد زیادی در کاهش میزان جرم یا حتی تبرئه نمودن فرد، مؤثر باشد

Leave a Comment