یکی از اصلی ترین دغدغه های اکثرم وکلین، هزینه های وکیل و حق الوکاله میباشد که همین امر، سبب می شود تا بسیاری از افراد، با وجود نیاز فراوان به دارابودن وکیل پایه یک در رسیدی به پرونده شان، ناچاراً از استفاده از وکیل مجرب خودداری کنند

به همین سبب، این مؤسسه حقوقی در راسای رفاه حال موکلین ارجمند و تلاش به احقاق حق و عدالت، هزینه های خوود را مطابق با توان مالی موکل، درنظر می گیرد تا همه اقشار بتوانند از مشاوره حقوقی ارزان یا وکیل ارزان پایه یک دادگستری و در عین حالف، وکیل باسابقه و باتجربه استفاده کنند

Leave a Comment