در بسیاری از قراردادها و یا اختلافها بخشی بعنوان داور یا حَکم درنظر گرفته می شود و  فردی را بصورت تعیین شده یا غیرمشخص و توافقی، بعنوان داور انتخاب می نمایند

و بعضاً نیز چنین موردی در قراردادها قید نمی گردد

اما بهترین گزینه قبل از مراجعه به دادسرا، رفع اختلاف از طریق داوری است که پیشنهاد میشود یک وکیل پایه یک دادگستری را بعنوان داور، تعیین نموده و حل اختلاف را بدواً به ایشان بسپارید و در صورت عدم حصول نتیجه دلخواه یا عدم تمکین طرف مقابل از نظر و رأی داور، نسبت به شکایت در مرجع قانونی ذیلاح اقدام کنید

 

Leave a Comment