پرونده های دارای مشکل در زمینه خودرو و ماشین به بخهای مختلفی تقسیم میشوند

  • خرید خودرو و ماشین
  • فروش ماشین و خودرو
  • پیش فروش خودرو و پیش خرید خودرو
  • توقیف خودرو و رفع توقیف خودرو
  • خیانت در امانت خودرو منجر به فوت شخص ثالث و جرائم سنگین و سیاسی و کیفری و حمل مواد مخدر و…

در اختلافات و پرونده های حقوقی خودرو، استفاده از وکیل مجرب خودرو و ماشین، بهترین راه جهت اثبات بی گناهی و بیطرفی است

Leave a Comment